ОБЩИ УСЛОВИЯ за провеждане на томбола с награда „Фотосесия за двама“

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за провеждане на томбола с награда „Фотосесия за двама“

 

  1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

Тoмболата се организира и провежда от:

„СЕЛЕСТА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, ЕИК 201186410, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. “Ботевградско шосе” № 459

 и

 „МУВИО ЛОДЖИСТИКС“  ЕООД, ЕИК 121027400, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Абагар“  №22Е., наричани заедно „Съорганизатори

 

  1. ОПИСАНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

2.1. Томбола с награда „Фотосесия за двама“ се провежда онлайн, чрез уеб страницата на онлайн магазин https://drinklink.bg/ в периода от 08.02.2024 г. до 29.02.2024 г. включително („период на играта" или „период на кампанията“) на територията на Република България.

2.2.  Фотосесията се изпълнява в град София.  

2.3. Кампанията ще бъде популяризирана и на Facebook страниците на DrinkLink, Селеста Трейдинг и Via Vinera, както следва: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076421919139,  https://www.facebook.com/selestatradingdistribution, https://www.facebook.com/ViaVinera

2.4. В томболата  могат да участват само дееспособни физически лица, навършили 18 години, и закупили поне една бутилка вино Via Vinera, Castellum, Bulgarian Heritage или Contour от уебсайта https://drinklink.bg/.

2.5.Участието в томболата е обвързано с покупка.

 

3. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

3.1. При поръчка/покупка на поне 1 бутилка вино с марките Via Vinera, Castellum, Bulgarian Heritage или Contour от уебстраницата на https://drinklink.bg/, потребителят ще бъде включен в томбола за спечелването на 1 от 3 броя фотосесия за двама. Фотосесиите ще се извършат от професионалния фотограф Емануела Станоева (https://www.emotion-studio.com/) на територията на град София, след предварително записване на ден и час. Всеки печеливш ще получи подробности за фотосесията персонално по телефона и на имейл адрес, посочени чрез регистрацията си в DrinkLink.

3.2. В тегленето участват всички потребители, които успешно са завършили онлайн покупка на уебсайта на DrinkLink, в която присъства поне една бутилка вино от марките Via Vinera, Castellum, Bulgarian Heritage или Contour. Покупката може да включва и всякакви други артикули от уебсайта.

3.3. В периода на кампанията всеки потребител има право да спечели най-много една от наградите.

3.4. Печелившите се определят чрез електронно теглене, което ще бъде проведено на 04.03.2024 г.

3.5. Изтеглените печеливши от томболата нямат право да прехвърлят правата за получаването на наградата на други лица.

 

3.6. Печелившите от томболата не могат да получат паричния еквивалент на наградите или да ги заменят за други продукти, услуги или разновидности на наградата.     

3.7. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт, както и ако се установи при връчване на наградата или на друг етап от Томболата, че участникът няма необходимата възраст за участие.

 

4. НАГРАДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ СПЕЧЕЛЕНИ

 

4.1. 3 х „Фотосесия за двама“

* Фотосесията се изпълнява в град София.

 

5. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

5.1. С участието си в Томболата участниците се обвързват с настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Томболата.

5.2. Общите условия се публикуват на уебсайта на Селеста Трейдинг ЕООД за целия период на Томболата.

5.3. Организаторът има правото да променя Общите условия на Томболата по всяко време, обявявайки това на официалния си уебсайт.

5.4. Организаторите има право да прекратят кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нормалното й провеждане, както и в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Общите условия от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

5.5. Кампанията се счита прекратена в срок от 7 дни, считано от датата публикуване на информацията по т. 4 на интернет страниците на организаторите.

 

6. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

6.1. Спорове между Организатора на Томболата и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

6.2. Организаторът на Томболата не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Томболата, натрупани вследствие на действия, свързани с Томболата.

6.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

 

7. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. Съорганизаторите са Администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

7.2. С участието в Томболата участниците разбират и се съгласяват, че настоящите Общи условия имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Томболата, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Томболата, като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес office@selesta-trading.bg. В e-mail съобщението желаещият да прекрати участието си посочва e-mail адрес, с който се е включил/а в Томболата, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в  Томболата, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва и възможността да спечели.

 

7.3. С участието в Томболата участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

·       Право на информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

·       Право на коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

·       Право на изтриването на лични данни и в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

·       Право на ограничаването на обработката на лични данни;

·       Право на получаване на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

·       Право на възражение срещу обработката на данни, за да бъде спряна;

·       Право на оттегляне на даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, което е основано на съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

·       Право на жалба в надзорен орган, ако се счета, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

 

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в Томболата лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•            идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в Томболата;

•            идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за три имена, ЕГН, адрес и телефонен номер, имейл адрес с цел верифициране и получаване на награда и изпълнение на законови задължения на Организатора;

При изпълнение на правилата за участие в Томболата, съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) Съорганизаторите (б) трети лица (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на Съорганизаторите, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. Организаторът има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

Организаторът ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в Томболата – 1 г. от заявяването за участие в Томболата, за целите на изпълнение на законовите си задължения за деклариране и внасяне на данъка за предоставените награди, за срока, съгласно действащото законодателство.

С участието си в Томболата и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

 

7.4. С участието в тази Томбола участниците разбират и са информирани, че в случай на спечелване на награда, техните имена могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни, и публикувани в интернет материали с цел обявяване на резултати от съответната рекламна кампания, за което Организаторът не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Томболата, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

Участникът има право да подаде жалба до КЗЛД във връзка с обработването на личните данни на адрес гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2 или на ел. поща: kzld@cpdp.bg.

 

8. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

8.2. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

8.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

 

Настоящите правила влизат в сила от 08.02.2024г.

 
Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)
Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)